Từng công tác tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại tập đoàn SAMSUNG trong nhiều năm